opud279朝桐光在线观看

opud279朝桐光在线观看

一小儿腹痛作泻,饮食不化,小腹重坠。视其面色黄白,余用六君、补中益气二汤,补一小儿伤风咳嗽痰涌。

一小儿吐酸发热,用保和丸渐愈,又用四君、山楂、神曲而安。脾主黄,黄甚者脾热也,用泻黄散;淡黄者,脾虚也,用异功散。

申酉戌时热,肺经也,实用泻白散;虚用秘旨保脾汤。然后审其本脏之虚实而寒温之。

 一小儿十五岁,两目白翳,腹膈遍身似疥非疥,晡热口干,形体骨立,此肝疳之症也,用六味肥儿丸而痊。心气虚寒,用补心汤。

上焦虚热者,用四君子汤。别服清热凉血之药,病益甚。

心经有热者,导赤散。 治法∶若气虚血弱,当以人参补之,阳旺则阴生血也。

Leave a Reply