hot福利站福利任意门

hot福利站福利任意门

荆芥忌驴肉、黄颡鱼、河豚、一切无鳞鱼蟹。有货药人云∶只立谈间,可使之止。

凡欲诊病者,必问饮食居处。不耻无学,而耻下问,私心自胜,于道何益。

诊脉后,竟将前药煎与服之。统旨香砂宽中汤治气滞,胸痞噎塞,或胃寒作痛。

凡剃头须避风就暖。黄帝曰∶经脉十二,络脉三百六十五,此皆人之所明知,工之所循用也。

男忌戊、己,女忌丙、丁日。生于肺,如以缟裹红。

热胜则脉疾,寒胜则脉迟。外台深师五邪方疗鬼魅,妄言狂走,恍惚不识人。

Leave a Reply