VOL255苗条女神户外两套足球宝贝写真31P小狐狸爱蜜社

VOL255苗条女神户外两套足球宝贝写真31P小狐狸爱蜜社

家秘加广皮和中州,助葱白以行阳气;加黄协姜、附而达表。非外感热病,漫用燥药。

川芎紫苏防风桑白皮地骨皮荆芥甘草此治风伤肺气,咳嗽寒热头痛之方。一方用大蒜三两瓣细嚼,温汤送下,禁冷水,即愈。

每服一两,水二盏,煎至一盏,去渣,温服。下之则和,大陷胸丸。

冲筑硬痛,非乳香、没药、延胡索、五灵脂辈所能疗也。鼾喉鸣兼鼻冷,遗尿泻血并皆休。

如少阴之吐利,烦躁欲死,则厥少二阴同病也,少阴见厥,十九皆同厥阴,又有阴阳合病者,如下利清谷,里寒外热,身体疼痛,先温其里,乃攻其表,温里四逆,攻表桂枝等条,即是阴阳合病之证也。每服一钱,酒调下,不拘时服。

 如此分别,后人判然,不以仲景麻黄、桂枝借口。每服三钱,加桂半钱,姜七片,乌梅半个,煎服。

Leave a Reply